: 7
A A A

หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธ์

 • แจ้งเปลี่ยนเว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  ด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต ๒ ได่เปลี่ยนเว็บไซต์เป็น
  www.pepgtakesa2.com เพื่อความสะดวกในการใช้งานที่ดีมากขึ้น
  ท่านสามารถเข้าใช้งานได้ที่หน้าเว็บไซต์ สพป.ตาก เขต ๒
  www.takesa2.go.th หรือเข้าโดยตรงได้ คลิ๊กที่นี่

 • เพลงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา "คำพ่อสอน"

  ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา "คำพ่อสอน" ได้ทาง www.kamphorsorn.org หรือ ไฟล์ดังแนบ

 • รายงานการรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖

  สพป.ตาก เขต ๒  ขอให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้

  ๑.โรงเรียนกรอกข้อมูลรายชื่อเด็กในเขตบริการที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนชั้น ป.๑ , ม.๑ , ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในโรงเรียน ลงในแบบ บค.๐๙/๑

  ๒.โรงเรียนกรอกข้อมูลรายชื่อเด็กในเขตบริการที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนชั้น ป.๑ , ม.๑ , ม.๔ ไปเรียนที่อื่น (นอกเขตบริการ) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในโรงเรียน ลงในแบบ ที่แนบมาพร้อมนี้ (จากการสอบถามผู้ปกครองฯ)

  ๓.โรงเรียนกรอกรข้อมูลรายชื่อเด็กในเขตบริการที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนชั้น ป.๑ , ม.๑ , ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในโรงเรียน ลงในแบบ บค.๐๙/๒

  ๔.โรงเรียนกรอกข้อมูลการรับเด็กนอกเขตบริการเข้าเรียนชั้น ป.๑ , ม.๑ , ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในโรงเรียน ลงในแบบ บค.๐๙/๓  ทังนี้ ให้โรงเรียนที่รับเด็กนอกเขตบริการเข้าเรียนฯ แจ้งให้โรงเรียนเจ้าของเขตบริการนั้น ทราบด้วย

  ๕.โรงเรียนกรอกรายงานการรับเด็กที่ผ่อนผันเข้าเรียนชั้น ป.๑  ลงในแบบ บค.๐๙/๔

  ๖.โรงเรียนกรอกสรุปรายงานผลการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนชั้น ป.๑ , ม.๑ , ม.๔  ลงในแบบ บค.๐๙/๕

  ๗.โรงเรียนกรอกรายชื่อเด็กที่จบการศึกษาชั้น ป.๖ ของโรงเรียน แล้วไปเรียนต่อชั้น ม.๑ ที่โรงเรียนใด ืจนจบการศึกษาภาคบังคับ

  รายละเอียดดังแนบ

 • ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมดูงาน "โรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานฯ"

  สพป.ตาก เขต ๒ ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดที่สนใจเข้าร่วมดูงาน "โรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานฯ"  ณ  โรงเรียนสรรพวิทยาคม  อ.แม่สอด  จ.ตาก  (ช่วงเช้า)  สำหรับโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมดูงานฯ กรุณาแจ้งความประสงค์ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. ๐๕๕-๕๓๖๕๔๙ ต่อ ๑๑๕

 • การอนุมัติจัดสรรวงเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาให้กับผู้กู้ยืมรายใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (กยศ.)

  เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม , แม่ปะวิทยาคม , แม่กุวิทยาคม , ด่านแม่ละเมาวิทยาคม , แม่ระมาดวิทยาคม , แม่จะเราวิทยาคม , ท่าสองยางวิทยาคม , พบพระวิทยาคม , อุ้มผางวิทยาคม , บ้านแม่ระเมิง , ป่าไม้อุทิศ ๔ , บ้านกล้อทอ , ภัทรวิทยา , เซนต์โยเซฟแม่ระมาด , ราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
  สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว ๒๐๔๖
                    ลงวันที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  จำนวน  ๑  ฉบับ

            ด้วย สพฐ.ได้รับข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการได้ชี้แจงว่า  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้กู้ยืมรายใหม่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้สามารถกู้ยืมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาได้ตามค่าใช้จ่ายจริง  จึงขอความร่วมมือให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ แจ้งเรื่องดังกล่าวให้สถานศึกษาในสังกัด  กำกับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทราบ  โดยสถานศึกษาใดเรียกเก็บค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ขอให้มีหนังสือแจ้งสำนักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่งตามแบบรายงานที่แนบ  พร้อมทั้งสำเนาหนังสือที่สถานศึกษาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภายในวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  โดยด่วนทางโทรสาร  เพื่อจะได้รวบรวมจัดสรร ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาให้กับสถานศึกษาที่มีความต้องการต่อไป
            สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอแจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่งข้อมูลโดยตรงไปที่ "ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ" พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ภายในวันที่  ๑๙  กรกฎาคม ๒๕๕๖

 • คู่มือแนวทางสถานศึกษาสีขาว

  ดาวน์โหลดคู่มือฯ ตามไฟล์ดังแนบ

 • ขอความร่วมมือรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

  ด้วย  อำเภอแม่สอดโดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอดขอความร่วมมือสถานที่ราชการทุกแห่ง  เจ้าของสถานประกอบการทุกแห่ง  และเจ้าของบ้านทุกหลังคาเรือนได้ดูแลบ้านเรือนของตนเองให้สะอาด  ไม่ให้มีแหล่งน้ำขัง  รวมทั้งช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย  และกำจัดยุงตัวแก่  อย่างเข้มข้น  เพื่อบุตรหลานของท่านจะได้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก  และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในพื้นที่อำเภอแม่สอด  โดยสำนักงาน-สาธารณสุขอำเภอแม่สอดได้กำหนดการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  โดยการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ทุกพื้นที่ในอำเภอแม่สอด  รอบที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖  ระหว่างวันที่  ๘ – ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๖
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอแจ้งให้ท่านทราบและประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในโรงเรียน และประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอด ได้รับทราบและร่วมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รอบที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖  โดยการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่พร้อมกันทุกพื้นที่ในอำเภอแม่สอด  ระหว่างวันที่  ๘ – ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๖

 • ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และประเมินโรงเรียนในโครงการ สพป.อ่อนหวาน ๒๕๕๖

  ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได้ประเมินตนเองเพื่อเข้าร่วมโครงการ สพป.อ่อนหวาน ๒๕๕๖  ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
  ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอแจ้งนโยบายให้ท่านทราบและดำเนินการดังนี้
  ๑. ให้โรงเรียนงดจำหน่ายน้ำอัดลม  ขนมกรุบกรอบ  อาหารและเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลมากภายในโรงเรียน
  ๒. ประชุมทำความเข้าใจกับพ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน  และขอความร่วมมือในการงดจำหน่ายน้ำอัดลม  ขนมกรุบกรอบ อาหารและเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลมากให้กับนักเรียนภายในโรงเรียน
  ๓. ประชุมทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนให้ตระหนักถึงโทษของการให้บุตรหลานรับประทานอาหารจำพวกน้ำอัดลม  ขนมกรุบกรอบ อาหารและเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลมาก 
  ๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียนและให้ความรู้กับนักเรียนให้ทราบถึงโทษของการรับประทานอาหารจำพวกน้ำอัดลม  ขนมกรุบกรอบ อาหารและเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลมาก 
  ๕. กรอบแบบประเมินตนเองส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒  ภายในวันที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๖
  ๖. ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จะดำเนินการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวในโอกาสต่อไป

 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา “สพฐ.เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๙

  ด้วย คณะผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๙ ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๙  ในปีนี้  โดยเปิดรับสมัครทีมที่สนใจ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ – ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ผ่านทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ที่กองอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬา “สพฐ. - เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๙” หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๘๐๔๓๖๗๓- ๔ , ๐๘๓-๙๙๐๒๔๔๘ , แฟกซ์ ๐๒-๘๘๓๘๔๖๙ E-mail : aphonda31legs@gmail.com และสามารถดูกำหนดการพร้อมระเบียบการแข่งขันแบบละเอียดได้จากเอกสารระเบียบการที่แนบ หรือที่ www.honda31legs.com
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอแจ้งให้ท่านทราบและประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนในสถานศึกษาทราบ ร่วมกิจกรรมฯ  รายละเอียดดังแนบ

 • แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา ที่ๆด้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

  ด้วย สพฐ. แจ้งประกาศกระทรวงศึกษษธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ มาเพื่อทราบ พร้อมทั้งกำชับนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ควรตระหนักถึงรางวัลอันทรงเกียรติและดำรงรักษาไว้ให้ยั่งยืนตลอดไป

  สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ คือ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับก่อนประถมศึกษา ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ได้ทราบโดยทั่วกัน และขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) มา ณ โอกาสนี้

  รายละเอียดดังแนบ

 • การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพื้นฐานอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ (โรงเรียนขยายโอกาส)

  เรียน  ผอ.รร.ขยายโอกาสในสังกัด

  ด้วย สพฐ. ได้พิจารณาเห็นว่า นักเรียนที่สำเร็จการศึกษษชั้น ม.๓ โรงเีีัรียนมัะยมศึกษาภาคบังคับ ควรมีทักษะการงานพื้นฐานอาชีพเพื่อเป็นทางเลือกให้นักเรียนสามารถประกอบอาชีพหลักของตนเอง เข้าตลาดแรงงาน และ/หรือเรียนต่อในสายอาชีพระดับสูงขึ้น โดยการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนดังกล่าว โรงเรียนสามารถดำเนินการได้ตามเอกสารแนวทางปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนพื้นฐานในดรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ (โรงเรียนขยายโอกาส) สพปตาก เขต ๒ ดำเนินการดังนี้

  ๑. กรอกแบบข้อมูลโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพื้นฐานอาชีพและการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การทำงานในตลาดแรงงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาการศึกษาภาคบังคับ ส่ง สพป.ตาก เขต ๒  ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ หรือทาง E-mail : off_pattra@hotmail.com

  ๒. เมื่อดำเนินการโครงการฯ ตามข้อ ๑ เรียบร้อยแล้ว ขอให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินการตามสิ่งที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ โดยส่งหลังจากที่โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนสำเร็จลุล่วงแล้ว และสรุป ส่ง สพป.ตาก เขต ๒  ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

  รายละเอียดดังแนบ

 • เอกสารที่ใช้ในงานวันสถาปนาลูกเสือ ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  ๑.กำหนดการ
  ๒.บัญชีลงเวลานักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่ง สพป.ตาก เขต ๒ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
  ๓.เอกสารล้างหนี้ค่าอาหารกลางวัน (๔๐ บาท) ส่ง สพป.ตาก เขต ๒ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

   

 • ขอเชิญวิทยากรประชุมการจัดกิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” ประชุม ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนแม่สอด

       ด้วย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ กำหนดจัดกิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ”  ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖  ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  
       สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ ขอแจ้งให้ท่านทราบและแจ้ง อนุญาตให้ข้าราชการครูตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้  ร่วมเป็นวิทยากร  ในวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนแม่สอด  เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ  ขั้นตอน กำหนดการ  และฝึกซ้อมกิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ”
       บัญชีรายชื่อวิทยากรผู้ให้ความรู้ ความเข้าใจ  ขั้นตอน กำหนดการ  และฝึกซ้อม
  กิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ”
  เชิญประชุม  ในวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนแม่สอด
  ......................................................................
  ๑. นายนพพร  แก้วทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่พลู
  ๒. นายอนุสรณ์  เสระศาสตร์       รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 
  ๓. นายธีรโชติ  คงคำ           ครู โรงเรียนสรรพวิทยาคม
  ๔. นายเฉลิม  วงศ์ประเสริฐ       ครู โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ
  ๕. นายมณี  พัดขำ             ครู โรงเรียนบ้านแม่กาษา
  ๖. นายภิเษก  ดอยแก้วขาว       ครู โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา

 • การจัดกิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” (เชิญประชุม)

  เรียน  ประธานกลุ่มโรงเรียนเอกชน และกลุ่มโรงเรียนในอำเภอแม่สอด  ยกเว้นกลุ่มพะวอด่านแม่ละเมา "
           นายกเทศมนตรีนครแม่สอด , ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด , ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สอด
           ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม , แม่ปะวิทยาคม , แม่กุวิทยาคม
       ด้วย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ กำหนดจัดกิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ”  ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖  ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  
       มติที่ประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ  กิจกรรมสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖  มีมติและเห็นชอบให้กลุ่มโรงเรียนส่งกองลูกเสือสำรอง , กองลูกเสือสามัญ , กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ , กองเนตรนารี ประเภทละ ๑ กอง เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
       สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ ขอให้ท่านดำเนินการดังนี้
       ๑. รายงานข้อมูลโรงเรียนและจำนวนลูกเสือ , เนตรนารี  ผู้กำกับกองลูกเสือ  รองผู้กำกับกองลูกเสือ  ที่ส่งกองลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมฯ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดผังขบวนและจัดสรรเงินงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนที่ส่งกองลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ตามแบบที่กำหนด  ให้สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒  ภายในวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
       ๒. แจ้งผู้กำกับกองลูกเสือ , รองผู้กำกับกองลูกเสือ  ที่ส่งกองลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมฯ  และผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ร่วมกองเกียรติยศ (โรงเรียนละ ๒ คน)  เข้าร่วมประชุมในวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนแม่สอด  เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ  กำหนดการ ขั้นตอน  ในกิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ”

 • ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธี “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ”

       ด้วย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ กำหนดจัดกิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ”  ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖  ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  
       สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ จึงเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธี “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ”  โดยมีกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ  กิจกรรมสวนสนาม  และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน , สังกัดสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด , สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ , สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ , และสังกัดเรือนจำอำเภอแม่สอด
  ทั้งนี้  ขอให้ส่งใบตอบรับฯ ให้สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒  ภายในวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖

 • ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมประชุมและสมัครเข้าร่วมโครงการ Thailand Go Green ปี ๒๕๕๖

  เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าไร่และบ้านห้วยบง
   ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความอนุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ แจ้งโรงเรียนบ้านสันป่าไร่และบ้านห้วยบง ที่เคยส่งผลงานในปีที่ผ่านมา เข้าร่วมประชุม-แนะนำโครงการฯ ปี ๒๕๕๖  ในวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.  ณ  ห้องแกรนด์-ไดมอนด์  บอลรูม (ชั้น ๒) อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม  เมืองทองธานี  ประกอบด้วยผู้บริหารหรือผู้แทนโรงเรียนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ  รวม ๒ คน  รายละเอียดดังแนบ 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอแจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมแนะนำโครงการ Thailand Go Green  ๒๕๕๖  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒  ภายในวันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เพื่อรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

 • มาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด

     ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณประโยชน์ในการบริโภคไข่ไก่ในชีวิตประจำวันและรณรงค์ให้โครงการอาหารกลางวันใช้ไข่ไก่ในการจัดทำอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน  รายละเอียดดังแนบ 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอแจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการใช้ไข่ไก่เป็นส่วนประกอบในการจัดทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน  เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าทางอาหารแก่เด็กในวัยเรียน

 • แนวทางการปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 • ประชุมฝึกอบรมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดสรร และการดำเนินงานกองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2556

  ประชุมฝึกอบรมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดสรร และการดำเนินงานกองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2556
  ข่าวทั้งหมด
  15 พฤษภาคม 2556

  ประชุมฝึกอบรมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดสรร
  และการดำเนินงานกองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2556

  ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดจัดประชุมฝึกอบรมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดสรรและการดำเนินงานกองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2556 ช่วงเดือนพฤษภาคม 2556 จำนวน 4 ภูมิภาค โดยมีข้อมูลประกอบการบรรยายตามไฟล์ที่แนบ

   

  แหล่งที่มา : สำนักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง


  แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
  520 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

   

   
   

  .ppt กฎหมาย.ppt
  .ppt การกู้ยืม.ppt
  .ppt เงินคงค้าง.ppt
  .ppt นโยบาย.ppt
  .xls ตัวอย่างวิธีคำนวณ.xls
  .ppt ธนาคารกรุงไทย.ppt
  .ppt วิธีคำนวณ56.ppt

   

 • ขยายระยะเวลาการยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน

  ด้วย สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งประกาศฯ เรื่อง ขยายระยะเวลาการยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน  เพื่อขยายเวลาการรับสมัครกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ประสงค์จะลงทะเบียนใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชน  เพื่อเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน พ.ศ.๒๕๕๑  ออกไปจนถึงวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๖
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอแจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดตามสำเนาหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

 • ประสานกิจกรรมดำเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖ ตามมติ ครม.

  ด้วย  กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกว่า ปัจจุบันอัตราป่วยยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างต่อเนื่องและสูงที่สุดในรอบ ๑๐ ปี  ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงต่างๆ ดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มแข็งตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข  รายละเอียดดังแนบ
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอแจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการ  รายละเอียดดังแนบ

 • ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

  ด้วย คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒  ได้ประกาศแจ้งให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒  ขอแจ้งให้โรงเรียนทราบและดำเนินการ  รายละเอียดดังแนบ

 • รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน

  ตามที่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนตามมาตรการของสำนักงาน-คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
  ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอให้ท่านรายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน  หากพบว่า มีนักเรียนหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก  ขอให้รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ทราบทันที  เพื่อจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือต่อไป

 • การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี สพฐ. รุ่นที่ 2

  เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ 
  ตามที่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียน-บ้านแม่กื้ดหลวงฯ เป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ในการนี้  สำนักงานคณะกรรมการ-การศึกษาขั้นพื้นฐานจะมาติดตาม ประเมิน ข้อมูลเชิงประจักษ์ในโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ในวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ณ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ  เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านสุขภาพ ระดับประเทศ รุ่นที่ ๒     
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอแจ้งให้ท่านทราบและเตรียมเอกสารหลักฐาน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เพื่อรอรับการติดตาม ประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ฯ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  รายละเอียดดังแนบ

 • กิจกรรมการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

  ด้วย มูลนิธิยุวพัฒน์จัดการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ขึ้น  โดยร่วมกับคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปกร  ภายใต้หัวข้อ “เด็กไทยขอมือหน่อย” คนละไม้ คนละมือ ช่วยกันทำเพื่อชุมชนของเรา  รายละเอียดดังแนบ

 • กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ Ovaltine Gifl for Mom ปีที่ ๑๑

  ด้วย บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจนส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมอลต์บำรุงร่างกาย “โอวัลติน” ได้จัดโครงการ Ovaltine Gift for Mom ปีที่ ๑๑ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยทั่วประเทศส่งภาพวาดเข้าร่วมการแข่งขันในหัวข้อ “เริ่มต้นวันใหม่ ด้วยไออุ่นรักจากแม่”    รายละเอียดดังแนบ

 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ยุวชนไทย ร่วมใจรักษ์น้ำ ปี ๒๕๕๖

  ด้วย บริษัทน้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดให้มีการประกวดโครงการ ยุวชนไทย ร่วมใจรักษ์น้ำ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ ในปี ๒๕๕๖ ได้จัดประกวดต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ เพื่อคัดเลือกกลุ่มเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์น้ำ  โดยมีรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย  รายละเอียดดังแนบ

 • แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๓๐ “ทีลอซูเกมส์”

  เรียน   ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต ๒  (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
  ด้วย จังหวัดตากได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๓๐ (พ.ศ.๒๕๕๗)  โดยกำหนดจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน ๑๕ จังหวัด ประกอบด้วย  จังหวัดกำแพงเพชร  เชียงใหม่  เชียงราย  น่าน  พะเยา  พิจิตร  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  แพร่  แม่ฮ่องสอน  ลำปาง  ลำพูน  สุโขทัย  อุตรดิตถ์  และตาก
  ในการนี้ จังหวัดตากได้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ รายละเอียดดังแนบ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอแจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ  รายละเอียดดังแนบ

 • แนวปฏิบัติในการดำเนินงานทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

  เรียน   ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
  ตามที่ มีนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  และต้องรายงานผลการเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้มูลนิธิฯ และจังหวัดตาก ทราบ พร้อมแนบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นั้น
  เพื่อให้โรงเรียนได้ทราบแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและนักเรียนได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอแจ้งท่านทราบและถือปฏิบัติ  รายละเอียดดังแนบ

 • โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

  ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามบัญชีรายชื่อฯ รายงานข้อเท็จจริงกรณีที่ไม่เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (S.S.A.T.C.)  ณ ค่ายลูกเสืออำเภอพบพระ  (โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่)  รายละเอียดดังแนบ

 • โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

       สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ ขอแจ้งให้สถานศึกษาทราบและดำเนินการดังนี้
  ๑.สำหรับรายที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียบการฝึกอบรมฯ ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต ๒
  ๒.ขยายเวลารับสมัคร S.A.T.C. และ A.L.T.C. สมัครได้ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
  รายละเอียดดังแนบ

 • การขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. ปีการศึกษษ ๒๕๕๖

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

  สพป.เขต ๒ ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดดำเนินการ ดังนี้

  ๑. ดาวน์โหลดไฟล์ Excel ตามสิ่งที่แนบ ๒

  ๒. ตรวจสอบรายชื่อเด็กในบัญชีรายชื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ของหมู่บ้าน ตำบล เขตบริการของโรงเรียน ว่าเด็กเรียนอยู่ในโรงเรียนของท่านหรือไม่หากไม่ได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนให้ตรวจสอบว่าเรียนในโรงเรียนแห่งใด หรืออยู่จังหวัดใด

  ๓. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ขอความร่วมมือนำส่ง สพป.ตาก เขต ๒  ภายในวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๖

  รายละเอียดดังแนบ

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจแนวทางการศึกษาฯ

  เรียน  ผอ.รร.บ้านท่าอาจ และ รร.

  สพป.ตาก เขต ๒ ขอแจ้งการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจแนวทาางการศึกษาได้ทราบ และดาวน์โหลดเอกสารตามไฟล์ดังแนบ

 • คู่มือโรงเรียนต้นแบบนักเีรีัยนไทยสุขภาพดี

  เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ
          ด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้รับการประสานงานจาก สพฐ.
  ว่าโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าประกวดโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
  ในระดับ สพฐ. ซึ่งในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการจาก สพฐ. จะเดินทาง
  มาประเมินโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จึงขอแจ้งโรงเรียนในเบื้องต้นทราบ
  ทั้งนี้ ได้นำไฟล์คู่มือต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี แนบมาพร้อมเรื่องนี้
  ดาวน์โหลดให้คลิ๊กที่ชื่อเรื่อง

 • แผน กพด. (โรงเรียนโครงการพระราชดำริฯ)

  เรียน  ผอ.รร.ในโครงการพระราชดำริฯ

  สพป.ตาก เขต ๒ ขอแจ้งแผน กพด. ได้ทราบโดยทั่วกัน ดำเนินการตาม แผน กพด. ดังแนบฯ และกรอกข้อมูลในแบบ "แนวทางการพัฒนาโรงเรียนในพระราชดำริ" ส่ง สพป.ตาก เขต ๒  ภายในวันที่  ๑๔  มิ.ย.  ๒๕๕๖

 • การจัดสรรวงเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

       คณะกรรมการรับผิดชอบ กำกับ ดูแล ประสานงานและพิจารณาให้สถานศึกษาเข้าร่วมงานกองทุนเงินให้กูยืมเพื่อการศึกษาของ สพป.ตาก เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ ได้ประชุมและพิจารณาจัดสรรวงเงิน กยศ. เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังแนบ

 • การคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษาเพื่อรับ "ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ"

  สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์ "ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ"  แจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนพิการเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาฯ รายละเอียดดังแนบ

 • การรายงานผลการรับนักเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ "การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖"

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

  สพป.ตาก เขต ๒ ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลสรุปผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ส่งถึง สพป.ตาก เขต ๒  ภายในวันที่  ๕  มิ.ย.  ๒๕๕๖  รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

 • การเตรียมความพร้อมเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน

  ด้วย  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการทบทวนข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี ๒๕๕๖ พบว่า อาจมีผู้ป่วยมากและอาจมีผู้เสียชีวิต  โดยจะมีผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นหลังจากเดือนเมษายนและหลังการเปิดภาคเรียน  นอกจากโรคไข้เลือดออกแล้วยังพบว่าโรคไข้หวัดใหญ่ก็มีลักษณะการแพร่ระบาดแบบเดียวกัน  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นในโรงเรียน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดมาตรการให้โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน รายละเอียดดังแนบ
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอแจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการตามมาตรการฯ ที่กำหนด  เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน  มีหนังสือระดับประถมศึกษา , ระดับมัธยมศึกษา

 • ติดตามงาน เรื่องการสำรวจและคัดกรองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

  ตามหนังสือ สพป.ตาก เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๐๕๖/ว ๒๓๗๗ ลงวันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖  เรื่อง การสำรวจและคัดกรองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั้น
  ยังมีโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต ๒ ที่ยังไม่ได้รายงานการสำรวจฯ รายชื่อตามนี้
  ๑.บ้านแม่ตาว                     ๒.บ้านแม่ตาวใหม่           ๓.ชุมชนบ้านแม่กุน้อย
  ๔.
  บ้านเจดีย์โคะ ๕.ไทยรัฐวิทยา ๖๑ฯ ๖.ญาณวิศิษฎ์ 

  ๗.ชุมชนแม่จะเราบ้านทุ่ง ๘.บ้านสันป่าไร่ .บ้านวังผา                   

  ๑๐.บ้านห้วยโป่ง                ๑๑.บ้านขุนห้วยแม่ท้อ        ๑๒.ชุมชนบ้านแม่ต้านฯ

  ๑๓.บ้านอู่หู่                     ๑๔.บ้านแม่อมกิ              ๑๕.บ้านแม่สละเหนือ

  ๑๖.บ้านแม่สละ                 ๑๗.บ้านหนองบัว             ๑๖.บ้านขะเนจื้อ

  ๑๗.บ้านกล้อทอ                ๑๘.บ้านแม่กลองเก่า         ๑๙.บ้านไม้กะพง                  

  ๒๐.บ้านทีกะเป่อ                ๒๑.ไทยราษฎร์คีรี            ๒๒.ตชด.บ้านแม่ออกฮู

  ๒๓.ภัทรวิทยา                  ๒๔.อิสลามศึกษา            ๒๕.อนุกุลวิทยา(วัดดอนแก้ว)

  ๒๖.สันถวไมต                  ๒๗.เซนต์โยเซฟแม่ระมาด    ๒๘.คริสต์เตียนแม่หละโกร

  ๒๙.บ้านแม่กลองใหม่
  จึงขอให้โรงเรียนตามรายชื่อดังกล่าว รายงานการสำรวจและคัดกรองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยด่วนที่สุด ส่งรายงานฯ ทาง Facebook ,
  E-mail: fati2861@gmail.com , prgrouptak2@hotmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข. ๐๕๕-๕๓๑๙๓๐ และ ๐๕๕-๕๓๕๓๘๘ วงเล็บมุมหัวกระดาษว่า"กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา"

 • การเตรียมความพร้อมเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน VDO การ์ตูนรู้ทัน...โรค (ไข้เลือดออก)

  สพป.ตาก เขต ๒ ขอให้สถานศึกษากำหนดมาตรการให้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน  (ไฟล์ PDF) และประชาสัมพันธ์ VDO การ์ตูนรู้ทัน...โรค (ไข้เลือดออก) ให้โรงเรียนในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกัน  สามาถเข้าชม VDO ได้ที่ http://facebook.com/pgtak2

 • แนวทางพัฒนาคุณภาพโรงเรียนการศึกษษภาคบังคับ (โรงเรียนขยายโอกาส) ที่มีนักเรียนน้อย (ไม่เกิน ๒๐ คน)

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

  สพป.ตาก เขต ๒ ขอความร่วมมือจากท่านดำเนินการดังนี้

  ๑. สำรวจจำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ว่ามีจำนวนน้อยกว่า ๒๐ คนหรือไม่

  ๒. หากมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตามข้อ ๑ น้อยกว่า ๒๐ คน ให้โรงเรียนดำเนินการ แจ้งนักเรียนเพื่อแสดงความประสงค์ในการเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. หรือโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (โรงเรียนขยายโอกาส) ที่อยู่ในพื้นที่เดี่ยวกันหรือใกล้เคียงโรงเรียนเดิม

  ๓. เมื่อดำเนินการแล้ว จัดส่งให้ สพป.ตาก เขต ๒  ภายในวันที่  ๓๐  พ.ค.  ๒๕๕๖  เพื่อรายงาน สพฐ. ต่อไป

  รายละเอียดดังแนบ

   

 • ขอให้กำชับผู้บริหารโรงเรียนและครูให้เข้มงวดเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียน

    ด้วย จังหวัดตากขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ กำขับผู้บริหารโรงเรียนและครูได้ให้ความเข้มงวดเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียน เนื่องจากมีข่าวกรณีลืมเด็กนักเรียนไว้ในรถปิคอัพ รับ – ส่งนักเรียนของโรงเรียน  และรวมทั้งการโดยสารรถสาธารณะบ่อยครั้ง จนเป็นเหตุให้เด็กนักเรียนเสียชีวิต  รายละเอียดดังแนบ
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอแจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการกำขับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้ให้ความสำคัญ เข้มงวดเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียนในการโดยสารรถปิคอัพ รับ – ส่งนักเรียนในมาโรงเรียน  รวมทั้งกำหนดมาตรการ  แนวทาง  หรือให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน  โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุน้อย  เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลืมเด็กนักเรียนไว้ในรถยนต์จนเป็นเหตุให้เด็กนักเรียนเสียชีวิต 

 • มอบหนังสือ “สพฐ. – เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา”

  เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย , บ้านท่าอาจ  , รวมไทยพัฒนา ๒  และประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่มโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งกลุ่มโรงเรียนเอกชน สพป.ตาก เขต ๒
    ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ได้จัดทำหนังสือ “สพฐ. – เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา” ซึ่งรวมรวมข้อมูลและรายละเอียดของการจัดการแข่งขันในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕  ส่งมาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ เพื่อมอบให้กับโรงเรียนที่เคยสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหรือโรงเรียนที่เห็นว่าเหมาะสมแก่การพัฒนาเข้าสู่การแข่งขันในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการอ้างอิงและยึดถือเป็นแบบอย่างในการฝึกซ้อมกีฬาวิ่ง ๓๑ ขา
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอมอบหนังสือ “สพฐ. – เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา”  ให้จำนวน  ๑  เล่ม  เพื่อเป็นประโยชน์ในการอ้างอิงและยึดถือเป็นแบบอย่างในการฝึกซ้อมกีฬาวิ่ง ๓๑ ขา  โดยให้มารับหนังสือดังกล่าวได้ ณ โรงเรียนที่จัดประชุม สพป.ตาก เขต ๒ สัญจรในแต่ละอำเภอ

 • การประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

       ด้วย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ส่งคู่มือเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย  เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางการประเมินตนเองและถือปฏิบัติ 
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอแจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติฯ และเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

 • การแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๖”

       ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๖” ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ 
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอแจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการประชาสัมพันธ์การแข่งขันดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  ตลอดจนจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันต่อไป  รายละเอียดดังแนบ

 • มาตรการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยด้านการจราจรเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน

       ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณหน้าสถานศึกษาร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยด้านการจราจรเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน  ซึ่งจะมีการรับ – ส่งนักเรียนเป็นจำนวนมาก  โดยรถรับ - ส่งของโรงเรียน  รถโดยสารสาธารณะ  และรถส่วนตัวของผู้ปกครอง  ส่งผลกระทบกับระบบการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนและบริเวณโดยรอยเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะในช่วงเช้าและช่วงเย็นหลังเลิกเรียน  ซึ่งจะส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนในการขึ้น – ลงรถอีกส่วนหนึ่งด้วย
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอแจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการตามแนวปฏิบัติฯ ที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

 • ทวงงาน เรื่อง "การอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕"

  ตามหนังสือ สพป.ตาก เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๐๕๖/ว ๑๗๒๐  ลงวันที่ ๑ เม.ย. ๕๖   เรื่อง การอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕  โดยขอให้ทางโรงเรียนในสังกัด รายงานข้อมูลนักเรียนชั้น ป.๖ ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ นั้น

  ผลปรากฎว่า ยังมีโรงเรียนในสังกัดบางโรงเรียนยังไม่ได้รายงานข้อมูลนักเรียนชั้น ป.๖ ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จึงขอให้รายงานฯ โดยด่วนที่สุด ภายในวันที่ ๒๗ พ.ค. ๕๖ เท่านั้น  สามารถส่งโทรสารที่เบอร์ ๐๕๕-๕๓๑๙๓๐ หรือ E-Mail : off_pattra@hotmail.com และ prgrouptak2@hotmail.com

 • วันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day)

  สพป.ตาก เขต ๒ ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ "กำจัดยุงลาย...  วายร้ายทำลายคันรัก" โดยส่งภาพแนวนอนขนาด A๓ (๒๙.๗ x ๔๒ ซม.) พร้อมคำบรรยายใต้ภาพเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการวาดภาพนี้ ไม่เกิน ๓ บรรทัด (คนละ ๑ ภาพ) และเขียนชื่อ-สกุล , ที่อยู่ , หมายเลขโทรศัพท์ , ชื่อโรงเรียนและชั้นเรียน เหนือคำบรรบายใต้ภาพ ส่งได้ที่ สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง เลขที่ ๘๘/๒๑  ถนนติวานนท์  ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  ๑๑๐๐๐  พร้อมวงเล็บมุมซองด้านล่าง "วาดภาพประกวด"  ภายในวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๖  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.thaivbd.org และ www.ddc.moph.go.th

 • แผน กพด. ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

  เรียน  ผอ.รร.ในโครงการพระราชดำริฯ

  ด้วย สพป.ตาก เขต ๒ จัดทำแผน กพด. ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ เพื่อให้โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ ดาวน์โหลด  รายละเอียดดังแนบ

 • ขอความร่วมมือแจ้งกำหนดการออกตรวจสุขภาพช่องปาก

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอแจ้งให้โรงเรียนที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลนักเรียนตามแบบฟอร์มที่กำหนด ก่อนถึงวันออกให้บริการนักเรียน  พร้อมจัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์  เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
  ๑. ออกตรวจสุขภาพช่องปากที่โรงเรียน (วันจันทร์ , วันพุธ)
  - สถานที่มีแสงสว่างเพียงพอ  โต๊ะ เก้าอี้
  - บัญชีรายชื่อนักเรียนตามแบบฟอร์มที่กำหนด
  ๒. ออกให้บริการทางทันตกรรมที่โรงเรียน (วันพุธ , วันศุกร์)
  - สถานที่ โต๊ะ วางเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ปลั๊กไฟได้สะดวก
  - น้ำสะอาด ๒๐ ลิตร
  ๓. นัดเคลือบหลุมร่องฟันที่โรงพยาบาล (กลุ่มงานทันตกรรม)
  ๔. นักเรียนที่เข้ารับบริการทางทันตกรรมให้นำแบบแจ้งปัญหาสภาวะช่องปากที่ผู้ปกครองเซ็นอนุญาตแล้วทุกครั้งให้นำมาด้วย
  ๕. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานทันตกรรม  โรงพยาบาลแม่สอด โทรศัพท์ -๐๕๕ ๕๓๑๒๒๙ โทรสาร ๐๕๕ ๕๔๒๗๓๕

 • การกำหนดวัดเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษร ๒๕๕๖

  สพป.ตาก เขต ๒ ขอแจ้งการกำหนดวันเปิด-ปิดสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังแนบ

 • แจ้งรายชื่อนักเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง และกำหนดการ

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด ตามบัญชีรายชื่อฯ ดังแนบ

  สพป.ตาก เขต ๒ ขอแจ้งรายชื่อนักเรียนที่เข้าเรียนใน กาญจนภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง และกำหนดการเดินทาง ให้ทราบโดยทั่วกัน   รายละเอียดดังแนบ

 • ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน

  ด้วย  ในขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่เข้าสู่ฤดูร้อน  สภาพอาการเปลี่ยนแปลง  หากประชาชนดูแลรักษาสุขอนามัยไม่ถูกต้องโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ  อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ  ได้ เช่น  อุจจาระร่วง  โรคอาหารเป็นพิษ  โรคบิด  อหิวาตกโรค  ไข้รากสาดน้อย  หรือโรคไข้ไทฟอยด์  และโรคพิษสุนัขบ้า  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความห่วงใยในสุขภาพและอนามัยของเด็กนักเรียน  และประชาชนโดยทั่วไป
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอให้สถานศึกษาดูแลในเรื่องความสะอาดของอาหาร  น้ำดื่ม  น้ำแข็ง  ภาชนะในการใส่อาหาร  การเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง  ตลอดจนให้มีการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ  ตลอดจนให้ทราบถึงอาการสำคัญและวิธีการป้องกันโรคที่จะเกิดในฤดูร้อน  รายละเอียดดังแนบ  และสามารถดาวน์โหลดเอกสารเรื่องการป้องกันโรคที่จะเกิดในฤดูร้อน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  ได้ที่ http://www.ddc.moph.go.th/

 • ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียนอนุบาล

  ตามที่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ แจ้งโรงเรียนในสังกัดให้ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียนอนุบาลตามแนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก (สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก)  สอบถามรายละเอียดหรือแจ้งขอรับการสนับสนุนได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ – ๑๒ ในเขตจังหวัดรับผิดชอบ  นั้น
  บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งขอเปลี่ยนแปลงเว็ปไซต์ของกรมควบคุมโรงเรียน สำนักโรคติดต่อทั่วไป มาให้ใหม่ เป็น http://thaigcd.ddc.moph.go.th

 • ขอความร่วมมือรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

  เรียน   ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต ๒  เฉพาะอำเภอแม่สอด
  ด้วย  อำเภอแม่สอดโดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอดขอความร่วมมือสถานที่ราชการทุกแห่ง  เจ้าของสถานประกอบการทุกแห่ง  และเจ้าของบ้านทุกหลังคาเรือนได้ดูแลบ้านเรือนของตนเองให้สะอาด  ไม่ให้มีแหล่งน้ำขัง  รวมทั้งช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย  และกำจัดยุงตัวแก่  อย่างเข้มข้น  เพื่อบุตรหลานของท่านจะได้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก  และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในพื้นที่อำเภอแม่สอด  โดยสำนักงาน-สาธารณสุขอำเภอแม่สอดได้กำหนดการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  โดยการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ทุกพื้นที่ในอำเภอแม่สอด  ระหว่างวันที่  ๕ – ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๖
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอแจ้งให้ท่านทราบและประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในโรงเรียน และประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอด ได้รับทราบและร่วมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่  ๕ – ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๖

 • ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม

  ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการสื่อสารในงานอนามัยการเจริญพันธุ์  และจัดให้มีกิจกรรมประกวดผลงานชิงทุนการศึกษา หัวข้อ “วัยรุ่นไทยสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ก้าวไกลสู่อาเซียน” จำนวน ๓ ประเภท คือ ประเภทภาพวาด , ประกวดคลิปวีดีโอ , ประกวด Animation  โดยให้ส่งใบสมัครและผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดดังแนบ
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอแจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกวดดังกล่าว  โดยให้ส่งใบสมัครและผลงานตามหลักเกณฑ์ฯ ไปที่สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  (โดยตรง) ภายระยะเวลาในกำหนด  ดูรายละเอียดจากเว็บไซต์สำนักอนามัย-การเจริญพันธุ์ ที่ http://rh.anamai.moph.go.th หรือโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๔๑๖๘ และ ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๖๖

 • การอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

  สพป.ตาก เขต ๒ ขอให้ท่านมอบหมาบให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกรอกข้อมูลข้อมูลลงในแบบรายงานข้อมูลฯ ที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ แล้วรายงานให้ สพป.ตาก เขต ๒ ภายในวันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๖ เพื่อรายงาน สพฐ.  รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

 • แจ้งผลตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพตัวอย่างน้ำบริโภคในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพฯ

  เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปะ  และไทยรัฐวิทยา ๖๑ (บ้านห้วยยะอุ)
  ด้วย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากได้แจ้งผลทดสอบคุณภาพตัวอย่างน้ำบริโภคของโรงเรียน-บ้านแม่ปะ และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ (บ้านห้วยยะอุ) จากการเก็บตัวอย่างน้ำบริโภค เมื่อวันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๕๖  ผลปรากฏว่า ทั้งสองโรงเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  รายละเอียดดังแนบ    
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอแจ้งให้ท่านทราบและให้โรงเรียนที่ผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแล้วส่งตรวจวิเคราะห์ใหม่เฉพาะรายการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ภายใน ๖ เดือน  หากแก้ไขไม่ทันต้องตรวจวิเคราะห์ใหม่ทั้ง ๒๐ รายการ  และกำหนดเก็บตัวอย่างน้ำรอบต่อไปจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  รายละเอียดดังแนบ

 • โครงการ "ทรูปลูกปัญญา"

  สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "ทรูปลูกปัญญา" เพื่อรับมอบชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และมีคุณสมบัติตามที่โครงการฯ กำหนด ให้ทราบโดยทั่วกัน  สำหรับโรงเรียนที่สนใจและมีคุณสมบัติตามโครงการฯ สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มี.ค. - ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๖  รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

 • แบบสำรวจค่าใช้จ่ายในการจัดบริการอาหารกลางวัน

  ขอความร่วมมือทุกโรงเรียนกรอกแบบสำรวจค่าใช้จ่ายในการจัดบริการอาหารกลางวัน 
  โครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียน ระดับประถมศึกษา

  เพื่อใช้เป็นข้อมูลการเสนอขึ้นค่าอาหารกลางวันจาก 13 บาท เป็น 20 บาท ต่อ ครม.
  และขอความร่วมมือตอบกลับถึงกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่
  25 มีนาคม 2556
  เพื่อดำเนินการต่อไป  รายละเอียดคลิ๊กที่ชื่อเรื่อง
  จึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

 • ตัวอย่างรูปเล่มของ รร.ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ ที่เข้าโครงการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน

 • ครูทหารต้านยาเสพติด

  เรียน  ผอ.รร.บ้านแม่กื้ดหลวงฯ

  รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อใน ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เปิดรับสมัคร นักศึกษารอบ 3 ในสาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต รับสมัครนักศึกษา มัธยมทุกสาขาวิชา รับ นักศึกษาสายอาชีพทุกสาขาวิชา และรับเทียบโอนนักศึกษาในระดับ ปวส. สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2556 ทุกวัน สนใจสอบถามได้ 025293829

 • ขอเชิญเข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษา

  เรียน  ผอ.รร.ขยายโอกาสในสังกัด

  ด้วย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก จะจัดงานวันแนะแนวการศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตาก เขต ๒  โดยขอเชิญ ผอ.โรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวที่จัดการเรียนการสอนใน ระดับ ม.ต้น  จำนวนโรงเรียนคนละ ๑ คน เข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาฯ ในวันพุธที่  ๑๓  มีนาคมา  ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต ๒

   

 • ประชาสัมพันธ์โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๕๖

  สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจส่งโครงการเข้าร่วมประกวดฯ ได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก อาคารศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดเมือง  ถนนวังจันทร์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  ๖๕๐๐๐  ภายในวันที่  ๑๐  มิ.ย.  ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกันการทุจริตภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๓๑๖๑ ต่อ ๖๐๗ และ ๐ ๒๒๘๐ ๗๙๘๖ หรือดูรายละเอียดที่ http://www.nacc.go.th

 • แนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

  กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำคู่มือโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
  เพื่อให้โรงเรียนนำไปขับเคลื่ือนกำหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน กลยุทธ์ มาตรการในการป้องกัน
  และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
  คลิ็๋กที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดจากเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ
  หรือคลิ๊กที่ชื่อเรื่องเพื่อดาวน์โหลด จากเว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต ๒

 • ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบ

  สพป.ตาก เขต ๒ ขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดได้ทราบ และถือปฏิบัติ  รายละเอียดดังแนบ

 • การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

  สพป.ตาก เขต ๒ ขอความร่วมมือให้โรงเรียนในสังกัด กรอกข้อมูลรายงานผลการดำเนินการป้องกันและไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ส่ง สพป.ตาก เขต ๒ ทุกวันศุกร์ของสัปดาหื ได้ทางระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ หรือนำส่งทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ : psktk@hotmail.com หากมีข้อสงสัยในกรอกข้อมูลติดต่อ โทร. ๐๘ ๐๖๘๖ ๙๘๙๖ รายละเอียดดังแนบ

 • คู่มือรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ผ่านทางเว็บไซต์ สพฐ.

  - คู่มือรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ผ่านทางเว็บไซต์ สพฐ. (ฉบับ.ของ สพป.ตาก เขต 2)

  http://www.psktk.com/pgq/?คู่มือรายงานผลการรับนักเรียน-ปีการศึกษา-2556-ผ่านทางเว็บไซต์-สพฐ.,679

  - คู่มือรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ผ่านทางเว็บไซต์ สพฐ. (ฉบับ สพฐ.) เข้าไปที่เว็บไซต์ "รับนักเรียน ปีการศึกษา 2556"

  คู่มือการใช้โปรแกรมรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 แบบละเอียด (05/02/2556)
  คู่มือการใช้โปรแกรมรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 (04/02/2556)
 • การรายงานผลรับนักเรียนบนเว็บไซต์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

  ด้วย สพฐ.เปิดโปรแกรมการรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖  แล้ว  ขอให้โรงเรียนดำเนินการรายงานการรับนักเรียนผ่านทางเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. เมนู "การรับนักเรียนปีการศึกษา 2556"  โดยให้ปฏิบัติเมื่อปีที่ผ่านมา  ขณะนี้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต ๒ อยู่ระหว่างปรับปรุงคู่มือฯ  แต่โรงเรียนสามารถดำเนินการเหมือนเดิมค่ะ  ตามปฏิทินการรับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น (อ.๑ , ป.๑ , ม.๑ , ม.๔) ติดต่อสอบถามได้ที่ อ้อม 081-3791923

  http://210.246.189.115/ewtadmin/ewt/obec_plan/main.php?filename=index_rubstu56

  ดาวน์โหลดคู่มือการรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ผ่านทางเว็บไซต์ สพฐ. ได้ที่ สำนักนโยบายและแผน ฯ สพฐ. คลิ๊กเลือก การรับนักเรียน ปี การศึกษา 2556

 • ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร

  ด้วย มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จะดำเนินการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร ใน ๕ อำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากตามกำหนดการปฏิบัติงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้
  สพป. ตาก เขต ๒ จึงขอแจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการดังนี้
  ๑. อำนวยความสะดวก สนับสนุน การดำเนินงานของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา-บรมราชชนนี (พอ.สว.) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  ๒. เตรียมนักเรียนเข้ารับบริการ  อนึ่ง ในกรณีเป็นวันหยุดทำการประจำสัปดาห์ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือปิดเทอม  ให้โรงเรียนนัดหมายนักเรียนไปรับบริการ
  ๓. ในกรณีที่มีปัญหา  กรุณาประสานงานกับศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
  รายละเอียดดังกำหนดการปฏิบัติงานที่แนบ

 • คำถาม-คำตอบ การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556

  ขอให้โรงเรียนปริ้นส์เอกสารออกมาก่อน  แล้วค่อยเรียงหน้าเอกสารใหม่ ค่ะ  รายละเอียดดังแนบ

 • การสำรวจข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา 2556

       ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ รายงานข้อมูลประชากรวัยเรียน (ช่วงอายุ ๓ – ๑๘ ปี) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตามแบบที่กำหนด  เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลการเข้าเรียน เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอแจ้งให้ท่านทราบและมอบให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๒ พร้อมบันทึกข้อมูลทั้ง ๒ แบบ ลงใน CD-ROM โปรแกรม Microsoft Excel ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ภายในวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ เพื่อรวบรวมรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

 • ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและการเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2556

       ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ส่งประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  และปฏิทินการรับนักเรียน  ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ  นั้น
    เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงให้สถานศึกษาดำเนินการดังนี้
    ๑. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนระดับโรงเรียน  เพื่ออำนวยความสะดวก  ช่วยเหลือ  ประสานงาน  รับเรื่องร้องทุกข์  ให้ข้อเสนอแนะ  แก่ผู้ปกครองและนักเรียน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
    ๒. ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย  และจัดงานเปิดรั้วโรงเรียน (Open house)  ทุกโรงเรียน  พร้อมกัน ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖  เพื่อให้ผู้ปกครอง  นักเรียน  และประชาชนได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนที่สนใจจะส่งบุตรหลานเข้าเรียน
    ๓. รายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ในระดับชั้นอนุบาล ๑ , ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และรายงานการจบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ผ่านทางเว็บไซต์ “การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖” ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้เป็นปัจจุบัน 
    ๔. หากมีปัญหาการปฏิบัติงาน กรุณาติดต่อศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ (นายพงศกรณ์ ทองคำ  ๐๘๐-๖๘๖๙๘๙๖  ,  นางเสาวลักษณ์  กมลปลื้ม ๐๘๑-๓๗๙๑๙๒๓)

 • การขยายระยะเวลาการประกวดสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ปี ๒๕๕๖

  สพป.ตาก เขต ๒ ขอแจ้งการขยายระยะเวลาการประกวดสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ปี ๒๕๕๖ จากเดิมหมดเขตในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ขยายระยะเวลาต่อเนื่องจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 • โครงการขยายผยการใช้โปรแกรมรับนักเรียนบนเว็บไซต์ ประจำปี ๒๕๕๖ ด้วยระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์

  เรียน  ผอ.ในสังกัด

  สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์โครงการขยายผยการใช้โปรแกรมรับนักเรียนบนเว็บไซต์ ประจำปี ๒๕๕๖ ด้วยระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ให้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับโรงเรียนที่สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้ที่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต ๒ หรือรับชมการถ่ายทดสดทางอินเทอร์เน็ต หรือรัชมย้อนหลังได้ใน ๔ ช่องทาง ตามช่องทางรับชมการถ่ายทดสด สพฐ. ที่เว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.plan.obec.go.th

 • ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

 • โอนเงินทุนการศึกษา “พระยาวิเศษศุภวัตร์และคุณหญิงศวงษ์ วิเศษศุภวัตร์” ปีการศึกษา ๒๕๕๕

  เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหอม    
  ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งว่า กองทุน “พระยาวิเศษศุภวัตร์และคุณหญิงศวงษ์  วิเศษศุภวัตร์” ได้อนุมัติเงินทุนฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ให้  ด.ญ.อารี  รุ่งอรุณดอย  นักเรียนชั้น ป.๖  โรงเรียนบ้านน้ำหอม  เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  และได้ดำเนินการโอนเงินมาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ เรียบร้อยแล้ว 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอแจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการดังนี้
  ๑. ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ของ ด.ญ.อารี  รุ่งอรุณดอย  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  เพื่อมอบให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ดำเนินการโอนเงินทุนฯ เข้าบัญชีธนาคารของ ด.ญ.อารี  รุ่งอรุณดอย  ต่อไป
  ๒. ให้ ด.ญ.อารี  รุ่งอรุณดอย  ลายมือชื่อในใบสำคัญรับเงินตามแบบที่กำหนด  เพื่อรายงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป 
  ๓. รวบรวมเอกสารตามข้อ ๑ , ข้อ ๒ อย่างละ ๒ ชุด ส่งคืนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒  ภายในวันที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
  รายละเอียดดังแนบ

 • โอนเงินทุนการศึกษา “พระยาวิเศษศุภวัตร์และคุณหญิงศวงษ์ วิเศษศุภวัตร์” ปีการศึกษา ๒๕๕๕

  เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหอม    
  ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งว่า กองทุน “พระยาวิเศษศุภวัตร์และคุณหญิงศวงษ์  วิเศษศุภวัตร์” ได้อนุมัติเงินทุนฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ให้  ด.ญ.อารี  รุ่งอรุณดอย  นักเรียนชั้น ป.๖  โรงเรียนบ้านน้ำหอม  เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  และได้ดำเนินการโอนเงินมาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ เรียบร้อยแล้ว 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอแจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการดังนี้
  ๑. ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ของ ด.ญ.อารี  รุ่งอรุณดอย  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  เพื่อมอบให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ดำเนินการโอนเงินทุนฯ เข้าบัญชีธนาคารของ ด.ญ.อารี  รุ่งอรุณดอย  ต่อไป
  ๒. ให้ ด.ญ.อารี  รุ่งอรุณดอย  ลายมือชื่อในใบสำคัญรับเงินตามแบบที่กำหนด  เพื่อรายงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป  
  ๓. รวบรวมเอกสารตามข้อ ๑ , ข้อ ๒ อย่างละ ๒ ชุด ส่งคืนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒  ภายในวันที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
  รายละเอียดดังแนบ

 • การปรับแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)

  แนบไฟล์ :
  หนังสือนำประถมมัธยม.pdf  
  คำสั่งปพ..pdf  
  แบบพิมพ์ปพ.pdf  
  คำอธิบายการกรอกปพ..pdf

 • ประกาศเตือน "หมากฝรั่ง...ไฟช็อต" ระบาดหนักหน้าโรงเรียนอันตรายถึงตายได้

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

  ด้วย สพฐ. แจ้งข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันจันทร์ที่  ๑๔  ม.ค.  ๕๖  หน้า ๒๖ ว่า นายจิรชัย  มูลทองโร่ย  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ออกมาประกาศเตือนผู้ปกครองที่มีเด็กเล็ก วัยรุ่นอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี หรือประชาชนที่มีอายุมากกว่า ๕๐ ปี ขณะนี้พบว่ามีการระบาดของหมากฝรั่งไฟช็อตตามหน้าโรงเรียน แถวตลาดคลองถม และตลาดนัดแผงลอยทั่วไปในพื้นที่ กทม. รวมทั้งการประกาศขายตามอินเทอร์เน็ต สินค้าดังกล่าวนี้เป็นสินค้าที่มีอันตราย มีหลากหลายรูปแบบ จะมีราคาขาย ๔๐ - ๑๒๐ บาท และกำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นที่นำมาเล่นแกล้งกันเพื่อให้เกิดความตกใจ ด้วยการดึงชิ้นส่วรซองบรรจุหมากฝรั่งที่ยื่นออกมากแล้วจะเกิดไฟฟ้าช็อต ส่งผลให้เพื่อนนักเรียนได้รับบาดเจ็บ โดยมีอาการชาและช้ำบริเวณมือที่สัมผัส อาจมีความรุนแรงแตกต่างกันไปซึ่งจะมีตั้งแต่บาดเจ็บไหม้เพียงเล็กน้อยจนกระทั่งเสียชีวิต  โดย สพฐ. พิจารณาเห็นว่า "หมากฝรั่ง...ไฟช็อต" เป็นของเล่นที่เป็นอันตรายมาก  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และกำชับให้โรงเรียนในสังกัดดูแลและให้คำแนะนำนักเรียนและผู้ปกครองห้ามซื้อของเล่นประเภท "หมากฝรั่ง..ไฟช็อต" มาเล่นอย่างเด็ดขาด รายละเอียดตามไฟลืดังแนบ

 • เอกสารการประกวดสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ปี ๒๕๕๖

  มีรายละเอียดประกอบดังนี้

  ๑. คู่มือการประกวดสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ปี ๒๕๕๖  สามารถเข้าชมได้ทาง www.facebook.com/photo.php?v=373762522719636

  ๒. ตัวอย่างผลงานฯ สถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ปี ๒๕๕๖

  สามารถ Download ทางเว็บไซต์ : http://apps.dlt.go.th/media_sub

 • การป้องกันอันตรายที่เกิดจากของเล่นหรือวัตถุอันตราย

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

  สพป.ตาก เขต ๒ แจงให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนดำเนินการดังนี้

  ๑. กวดขันและกำชับเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนถือเป็นหน้าที่ในการเฝ้าระวัง สังเกต และหมั่นตรวจสอบแหล่งที่มาของของเล่นหรือวัตถุอันตรายแก่เด็กนักเรียน เช่น เม็ดเบบี้ คริสตัล ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูุดน้ำ พองตัวได้ในน้ำ ซึ่งอาจเป็นอันตรายหากเผลอนำเข้าปากหรือจมูก หรือ เม็ดสบู่ดำ หากรับประทานจะทำให้ท้องเสีย เป็นต้น  หากพบกรณีดังกล่าวขอให้ดำเนินการดังนี้

  (ก) ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติ พร้อมนำตัวอย่างรายงานผ้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นโดยทันที

  (ข) ประสานสถานศึกษาในบริเวณดังกล่าวเตือนให้ทราบถึงข้อควรระมัดระวังของของเล่นหรือวัตถุอันตรายข้างต้น พร้อมทั้งแจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบโดยด่วน

  ๒. ให้้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกระดับ ทุกคน ถือเป็นหน้าที่สำคัญในการเฝ้าระวังและรายงานเรื่องนี้ด้วย

  รายละเอียดดังแนบ

 • แจ้งกำหนดการมอบถุงพระราชทาน

  เรียน ผอ.ร.ร.บ้านนุเซะโปล้, บ้านกล้อทอ และท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล

  สพป.ตาก เขต ๒ ขอแจ้งกำหนดการมอบถุงพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ
  ให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาว รายละเอียดคลิ๊กที่ชื่อเรื่อง

 • รูปภาพและผลการแข่งขันกีฬาวิ่ง ๓๑ ขา ระดับภาค (ภาคเหนือ)

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

  สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์รูปภาพและผลการแข่งขันกีฬาวิ่ง ๓๑ ขา ระดับภาค (ภาคเหนือ) ประจำปี ๒๕๕๕ ได้ทราบโดยทั่วกัน  ซึ่งมีโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของ สพป.ตาก เขต ๒  จำนวน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านท่าอาจ อ.แม่สอด และ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๒  อ.พบพระ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้  รายละเอียดดังแนบ

   

 • จำหน่ายเสื้อกีฬานักเรียน "สพฐ.เกมส์ ๒๕๕๕"

  เรียน  ผอ.โรงเรียนในสังกัด

  สพป.ตาก เขต ๒ ขอแจ้งการจำหน่ายเสื้อกีฬานักเรียน "สพฐ.เกมส์ ๒๕๕๕"  ราคาตัวละ ๒๒๐ บาท  ขนาดของเสื้อมีไซต์ S , M , XL , XXL และพิเศษ   สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต ๒ โทรศัพท์. ๐ ๕๕๕๓ ๖๕๔๘ - ๙ ต่อ ๑๑๕  ในวันและเวลาราชการ

 • จัดตั้งและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

  สพป.ตาก เขต ๒ ได้จัดทำประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ (ฉก.ชน.สพป.ตาก เขต ๒) และได้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าปฏิบัติงานฯ รายละเอียดดังแนบ

 • ขอความร่วมมือ เรื่อง การใช้แรงงานเด็ก

  สพป.ตาก เขต ๒ ขอความร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัดสร้างความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กให้แก่นักเรียนทราบโดยทั่วกัน รายบะเอียดดังแนบ  หากพบว่ามีการใช้แรงงานเด็ก โทรแจ้งได้ที่ สำนังานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๕๐๕ , ๐ ๕๕๕๑ ๓๖๔๒ และ ๐ ๕๕๕๓ ๖๗๒๙

 • แจ้งเวียนอนุบัญญัติที่ออกใหม่ตาม พรบ.การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑

  สพป.ตาก เขต ๒ ขอแจ้งเวียนอนุบัญญัติที่ออกใหม่ตาม พรบ.การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้โรงเรียนในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ เพื่อให้การขับเคลื่อนในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  รายละเอียดดังแนบ

 • แนวทางการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติในสถานศึกษา

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

  สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ควบยาสูบแห่งชาติ ๒๕๕๕- ๒๕๕๗ ในสถานศึกษา

  เพื่อให้สถานศึกษาทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  รายละเอียดดังแนบ

 • โปรแกรมเช็คข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  ผู้ที่ใช้งานสมาร์ทโฟน ระบบปฏิบัติการ android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเช็คข่าว
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต ๒ เพื่อติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือหรือแทปเลต
  ของท่านได้ คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม

 • ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบการเข้าเรียน

     ด้วย สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ ขอความอนุเคราะห์ สพป.ตาก เขต ๒ ตรวจสอบข้อมูลเด็กที่มีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วยว่าได้เข้าเรียนอยู่ในโรงเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต ๒ หรือไม่  เพื่อประกอบการรายงานการขับเคลื่อนนโยบายด้านขยายโอกาสทางการศึกษาฯ ของ สพฐ.

 • การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา

  เรียน  สถานศึกษาในสังกัด
  สพป.ตาก เขต ๒ ขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก อย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ
  และสิ่งสำคัญที่สุด คือ
  การรักษาอนามัยส่วนบุคคลที่ดี เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่จะเกิดขึ้น และปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดโรคมือ เท้า ปาก รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

   

 • โรงเรียนที่ไม่ได้รายงานข้อมูลวุฒิลูกเสือ

  เรียน ผอ.รร.ในสังกัด

  ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ไม่รายงานวุฒิลูกเสือของผู้บริหารและข้าราชการครูในสังกัด ตามเอกสารดังแนบ

 • รายชื่อข้าราชการครูที่ยังไม่รับวุฒิบัตรวูดแบดจ์ ๒ ท่อน

       สพป.ตาก เขต ๒ แจ้งรายชื่อผู้ที่ยังไม่รับวุฒิบัตร

  วูดแบจ์ ๒ ท่อน สามารถติดต่อขอรับวุฒิบัตรวูดแบจ์ ๒ ท่อน ได้ที่ งานกิจการนักเรียน

  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต ๒    

  คุณสุภัค  วงค์ใหม่  คลิ๊กชื่อเรื่องเพื่อดูรายชื่อฯ

 • การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งเป้าหมายและตัวชี้วัด ตามแผนสร้างภูมิคุ้มกัน
  และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา รายละเอียดคลิ๊กที่ชื่อเรื่อง

 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา On Facebook

  พบกับทีมงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต ๒ ทางเฟสบุ๊คได้
  สามารถสอบถาม ปรึกษาเกี่ยวกับงาน โต้ตอบ แนวทางการดำเนินงาน
  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ คลิ๊กที่นี่
  หรือคลิ๊กเมนู "กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา On Facebook"
  ด้านบนของเว็บไซต์

 • ปฏิทินปฏิบัติงาน

  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประจำเดือน ท่านสามารถตรวจสอบ
  ปฏิทินปฏิบัติงานได้ที่เมนู ปฏิทินปฏิบัติงานด้านบนของโลโก้ โดยใช้เมาท์ชี้วันที่มีขีดเส้นใต้
  โดยไม่ต้องคลิ๊กเม้าท์จะมีข้อความแสดงงานประจำวัน หรือ คลิ๊กที่นี่