: 6
A A A

หนังสือราชการ ปี ๒๕๕๔

 • การวางแผนเตรียมการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕

  เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด
  ด้วย สพฐ. จะจัดทำข้อมูลวางแผนเตรียมการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕  สพป.ตาก เขต ๒ ขอแจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการกรอกข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้  แล้วส่งคืน สพป.ตาก เขต ๒  ภายในวันศุกร์ที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ เพื่อสรุปรายงาน สพฐ.

 • การออกเสียงเพื่อแสดงความสมัครใจโอนโรงเรียนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  เรียน  ผอ.ร.ร.บ้านแม่จะเราสองแคว , ท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา
  ด้วย สพป.ตาก เขต ๒ กำหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนแสดงถึงความสมัครใจให้โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้
  ๑. วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐  น.  ณ  โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว
  ๒. วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐  น.  ณ  โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม  กุณฑลจินดา 
  รายละเอียดดังแนบ

 • กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.เกมส์ ๒๕๕๔"

  ตามที่ สพป.ตาก เขต ๒ ได้แจ้งกำหนดการจัดการแข่งขันก๊ฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.เกมส์ ๒๕๕๔"  ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔  ตามโปรแกรมการแข่งขันกีฬาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัด ไปแล้วนั้น

  สพป.ตาก เขต ๒  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสนามแข่งขันกีฬาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และได้รับแจ้งจาก สพป.ตาก เขต ๑  ได้เปลี่ยนแปลงสนามแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัด ตามชนิดประเภทกีฬาทั้ง ๑๙ ชนิดกีฬา  รายละเอียดคลิ๊กที่ชื่อเรื่อง

 • ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบลฯ ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดฯ

  เรียน  ผอ.รร.บ้านแม่ตาว , รร.แม่กุเหนือ , รร.บ้านแม่ตาวแพะ , รร.บ้านหัวฝาย

  รร.บ้านเจดีย์โคะ , รร.บ้านห้วยกะโหลก , รร.บ้านแม่กาษา , รร.วัดสว่างอารมณ์

  รร.บ้านปางส้าน , รร.แม่กุวิทยาคม , รร.แม่ปะวิทยาคม และ รร.ด่านแม่ละเมาวิทยาคม

  สพป.ตาก เขต ๒  ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชุดปฏิบัติการประจำตำบล เพื่อดำเนินงานตาม

  ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๔  อ.แม่สอด  จ.ตาก  และขอเชิญคณะทำงานฯ

  เข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ ๒๒ พ.ย. ๕๔  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ  หอประชุมอำเภอแม่สอด  จ.ตาก

  รายละเอียดดังแนบ

 • ขอให้ ผอ.ร.ร. และคุณครู 2 ท่าน กรอกข้อมูลในแบบสอบถามฯ

  เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต ๒

  ด้วย สพป.ตาก เขต ๒ ต้องการประเมินความต้องการจำเป็นในการส่งเสริมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นอาชีพในโรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดารทุกโรงเรียน (๑๑๖ โรงเรียน)  ในสังกัด สพป.ตาก เขต ๒
  ในการนี้  จึงขอให้ท่าน , ครูผู้สอนวิชาชีพ (การงานฯ , อาชีพ ฯลฯ)  จำนวน ๑ คน , ครูผู้สอนวิชาอื่นที่ไม่ใช่วิชาชีพ (คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ ฯลฯ)   จำนวน ๑ คน  กรอกข้อมูลในแบบสอบถามเพื่อประเมินความต้องการจำเป็นในการส่งเสริมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นอาชีพในโรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร  ที่แนบมาพร้อมนี้  แล้วรวบรวมแบบสอบถามฯ ทั้ง ๓ ฉบับ ส่ง สพป.ตาก เขต ๒  ภายในวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๔  เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลต่อไป  รายละเอียดดังแนบ  มีไฟล์ PDF , Word

 • คำสั่งการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ. เกมส์ ๒๕๕๔" จังหวัดลำปาง

  ด้วย สพม. เขต ๓๘ ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดตาก เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ. เกมส์ ๒๕๕๔" ระดับภาค (ภาคเหนือ)  รายละเอียดดังแนบ
  สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอให้ท่านแจ้งและอนุญาตให้นักเรียน (นักกีฬา)และผู้ควบคุมทีมรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "สพฐ. เกมส์ ๒๕๕๔"  ณ  จังหวัดลำปาง
  ทั้งนี้ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔  สพม.๓๘ จะจ่ายเงินค่าอาหาร นักกีฬา คนละ ๑๒๐ บาท , ค่าอาหารครูผู้ควบคุม คนละ ๑๘๐ บาท  และมอบเสื้อกีฬาให้  เพื่อนำไปใช้ในการแข่งขันกีฬาฯ ที่จังหวัดลำปาง
  จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือฯ ที่แก้ไขล่าสุด

  สพป.ตาก เขต ๒ ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือฯ

  ที่ ๕๕๒/๒๕๕๔ และ ที่ ๕๕๓/๒๕๕๔  โดยได้ทำการแก้ไขล่าสุด เมื่อวันที่  ๒๑  พ.ย.  ๕๔

  รายละเอียดดังแนบ

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน "สพฐ.เกมส์ ๒๕๕๔"

  สพป.ตาก เขต ๒  แจ้งให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.เกมส์ ๒๕๕๔"  ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง รายละเอียดคลิ๊กที่ชื่อเรื่อง

 • คู่มือสำหรับลูกเสือใช้ในงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี

  สพป.ตาก เขต ๒ ขอแจ้งให้ค่ายย่อยการชุมชนุมลูกเสือ-เนตรนารี ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย

  เทิดไท้องค์ราชันย์  จัดทำคู่มือให้กับลูกเสือที่จะมาร่วมงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี

  วันที่ ๒๘-๓๐ พ.ย. ๒๕๕๔   ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือ คลิ๊กที่นี่

 • ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

  สพป.ตาก เขต ๒ ประสงค์จัดเก็บข้อมูลตอบตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ในกุลยุทธ์ที่ ๒ นักเรียนได้รับการพัฒนา
  ให้มีจิตสำนึกความเป็นไทย, สถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยใช้กระบวนการลูกเสือ,
  กลุยุทธ์ที่ ๓ ร้อยละนักเรียนได้รับการขยายโอกาสทางการศึกษาโดยการส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือในการ
  ให้รับบริการการศึกษา การจัดการศึกษาทางเลือก, กลุยุทธ์ สพฐ. การป้องกันตนเองโดยใช้ถุงยางอนามัย
  เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด รายละเอียดคลิ๊กที่ชื่อเรื่อง

 • นโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔

  สพป.ตาก เขต ๒ ขอความร่วมมือจากสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตามนโยบาย
  การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
  รายละเอียดคลิ๊กที่ชื่อเรื่อง

 • ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ประจำปี 2554

  ด้วย คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ดำเนินการประเมินและคัดเลือกฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

 • ผลการประกวดการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยฯ ประจำปี 2554

  สพป.ตาก เขต ๒  ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับรางวัลจากการประกวด
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย และการเสริมสร้างคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต
  และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  คลิ๊กที่ชื่อเรื่องเพื่อดูผลการประกวดฯ

 • ย้ำ การเตรียมเอกสารอ้างอิง กีฬา "สพฐ.เกมส์ ๒๕๕๔"

  สพป.ตาก เขต ๒  แจ้งให้ทุกทีมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.เกมส์ ๒๕๕๔"  จัดเตรียมเอกสารอ้างอิง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมการแข่งขันฯ ประกอบด้วย

  ๑. ใบสมัคร / รูปถ่ายปัจจุบันของนักกีฬา

  ๒. บัตรประจำตัวประชาชน

  ๓. หนังสือรับรองของโรงเรียนต้นสังกัด

   

 • แก้ไขล่าสุด การขออนุมัติเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๓ ท่อน

  ตามที่ สพป.ตาก เขต ๒ ได้ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
  ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)  รุ่นที่  ๕๗๒ 
  ระหว่างวันที่  ๒๔ - ๓๐   มิถุนายน   ๒๕๕๓  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง) อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก 
  โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ได้แต่งตั้งให้ นายณรงค์  บุษยะมา  เป็นผู้อำนวยการฝึก นั้น 
  บัดนี้  ได้ครบกำหนดระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับลูกเสือ 
  เพื่อขอรับวูดแบดจ์  ๓  ท่อน  สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอให้ท่านจัดส่งแบบรายงานผล
  การปฏิบัติเกี่ยวกับลูกเสือเพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๓ ท่อน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  มาที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ภายในวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา

 • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคลและองค์กรวิชาชีพในศูนย์การเรียน

  ตามที่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ แจ้งกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.๒๕๕๔  และกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.๒๕๕๔  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ  พร้อมทั้งให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและสาธารณชนทราบ นั้น
  เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคลและองค์กรวิชาชีพในศูนย์การเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบ กฎเกณฑ์ที่กำหนด  ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒  ได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคลและองค์กรวิชาชีพในศูนย์การเรียน  โดยมีหน้าที่ กำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน  ส่งเสริมสนับสนุน  กำกับ  ติดตาม  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคลและองค์กรวิชาชีพในศูนย์การเรียน  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จด้วยดี  รายละเอียดดังแนบ  ทั้งนี้  จะได้เชิญท่านมาประชุมในโอกาสต่อไป

 • แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(๒๖ มิถุนายน)

  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือให้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๔ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยเข้มแข้. ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกัน ระยะที่ ๓ และเป็นการเทิดพระเกียรติถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา ภายใต้กิจกรรม "๘๔ พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน ร่วมต่อต้านยาเสพติด" และคำขวัญ "สานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หยุดหายนะแผ่นดิน" รายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารให้คลิ๊กที่ชื่อเรื่อง

 • โครงการ สพป.อ่อนหวาน ๒๕๕๔

  ด้วย สพฐ. แจ้งว่า กรมอนามัยได้ดำเนินโครงการ สพป.อ่อนหวาน ๒๕๕๔ 
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  ในการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนปลอดน้ำอัดลมอย่างเต็มพื้นที่และต่อเนื่อง 
  สพป.ตาก เขต ๒  จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้โรงเรียนในสังกัดที่สนใจทราบ
  และประสานโดยตรงที่ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
  ถนนติวานนท์  จังหวัดนนทบุรี  โทร.๐๒-๕๙๐๔๒๐๔  คลิ๊กชื่อเรื่องเพื่อดูรายละเอียด

 • โครงการจัดการศึกษาวิชาชีพในโรงเรียน

  เรียน  ผอ.รร.บ้านแม่ระเมิง
  ตามที่ สพฐ.จัดสรรงบประมาณโครงการจัดการศึกษาวิชาชีพในโรงเรียนให้โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท  และ สพฐ. ให้สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมเอกสารประกอบ เมื่อจบโครงการแล้วให้ สพฐ. ทราบด้วย เมื่อสิ้นปีการศึกษา นั้น
  ในการนี้  ขอให้โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมเอกสารประกอบ เมื่อจบโครงการฝึกอาชีพนักเรียนแล้วให้ สพฐ. ทราบด้วย เมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕)  รายละเอียดดังแนบ

 • โครงการเทิดพระเกียรติ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก

  เรียน  ผอ.ร.ร.บ้านขุนห้วยแม่ต้าน
  ตามที่  มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดส่งเงิน จำนวน ๒๐,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเลี้ยงปลาเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน  และให้โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้านรายงานผลการดำเนินงานให้มูลนิธิฯ ทราบอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
  ในการนี้ ขอให้โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้านรายงานการดำเนินงานของภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ให้มูลนิธิฯ และ สพป.ตาก เขต ๒ ทราบตามแบบที่มูลนิธิกำหนดมาให้

 • โควตาเรียนต่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากส่งเอกสารการรับนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔

  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก ได้ดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก ชั้น ม.๑ และ ม.๔ ทั้งตัวจริงและตัวสำรอง และให้ผู้ปกครองกรอกข้อมูลลงในแบบตอบยืนยันการเข้าเรียนฯ ชั้น ม.๑ / ม.๔ แล้วรวบรวมแบบตอบยืนยันฯ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง จำนวน ชุด ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ เพื่อแจ้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากต่อไป ทั้งนี้ ให้นักเรียนมารายงานตัวในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก พร้อมเตรียมเอกสาร ฯ และสิ่งที่จะต้องนำมาในวันมอบตัว รายละเอียดดังแนบ

 • โรงเรียนไม่ส่งงาน "การวางแผนเตรียมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555"

  รายชื่อโรงเรียนที่ไม่รายงานข้อมูลประชากร และแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555
  ญาณวิศิษฎ์  บ้านแม่วะหลวง   ขอให้รายงานข้อมูลโดยด่วนทางหมายเลขโทรศัพท์ 081-3791923  โทรสาร 055-531930  ภายในวันที่  13  ธันวาคม  2554  ก่อนเวลา 12.00 น.  เนื่องจากเลยกำหนดส่งนานแล้ว (25 พฤศจิกายน 2554)  สพป.ตาก เขต 2 ไม่ได้รับหนังสือราชการจากโรงเรียน

  รายชื่อโรงเรียนที่ไม่รายงานข้อมูลประชากร ในแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555
  บ้านท่าอาจ , บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง , บ้านแม่โพ , บ้านแม่สละเหนือ , บ้านนุเซะโปล้ , ตชด.บ้านแม่ออกฮู
  ขอให้รายงานข้อมูลโดยด่วนทางหมายเลขโทรศัพท์ 081-3791923  โทรสาร 055-531930  ภายในวันที่ 13  ธันวาคม  2554  ก่อนเวลา 12.00 น.  เนื่องจากเลยกำหนดส่งนานแล้ว (25 พฤศจิกายน 2554)  ไม่ระบุข้อมูลในตารางฯ

 • ไฟล์ประกอบการอบรมสหกรณ์โรงเรียน

  ไฟล์ประกอบการอบรมสหกรณ์โรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต ๒ คลิ๊กที่ชื่อเรื่องเพื่อดาวน์โหลด