: 8
A A A

ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2556

 • โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

  ด้วย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ ๔๘ พรรษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  และส่งเสริมให้เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับการสนับสนุนการศึกษาให้สามารถเรียนต่อได้จนจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา  และกลับไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนของตนเอง  โดยให้คัดเลือกนักเรียนระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่จะเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖  จำนวน ๖ ทุน (จังหวัดตาก ๓ ทุน จังหวัดสุโขทัย ๓ ทุน)
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบและดำเนินการ ดังนี้
  ๑. ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกนักเรียน  เพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับโรงเรียน  ตามแนวทาง/ข้อกำหนดเกี่ยวกับโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ที่แนบมาพร้อมนี้  พร้อมทั้งเรียงลำดับผลการพิจารณานักเรียนตามความเหมาะสม
  ๒. ให้สถานศึกษารวบรวมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับโรงเรียน จำนวน ๒ ฉบับ , ใบสมัคร ฯ พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ เล่ม ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒  ภายในวันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๕๖  เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ จำนวน ๒ ราย  ก่อนส่งสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๓๘
  จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

 • รายงานผลการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔

       ขอให้โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง , บ้านกล้อทอ , ป่าไม้อุทิศ ๔ รายงานผลการรับสมัครนักเรียนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน   ให้ สพป.ตาก เขต ๒ ทราบทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ตามแบบที่กำหนด จนกว่าจะหมดเวลาการรับสมัครฯ  เพื่อรายงาน สพม. เขต ๓๘ ดังนี้ 
        รายงานครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นการรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ - วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖   จำนวน ๑ ชุด
        รายงานครั้งที่ ๒ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นการรับสมัครระหว่างวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ - วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  จำนวน ๑ ชุด
        รายงานครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นการรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ - วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  จำนวน ๑ ชุด
        รายงานครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นการรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ - วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  จำนวน ๑ ชุด
  รายละเอียดดังแนบ

 • โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖

 • แจ้งข่าวโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ประจำปี ๒๕๕๖

  สพป.ตาก เขต ๒ ขอแจ้งข่าวจากสำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖  มติ ครม. ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่องโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖ จะรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยยื่นใบสมัครได้ที่สถานศึกษา กรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า ให้สมัครที่สถานศึกษาที่นักเรียนสำเร็จการศึกษา  กรณีอำเภอ/เขตใดไม่มีสถานศึกษาระดับ ม.ปลาย ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สพม. ตามภูมิลำเนาของผู้สมัครในวันและเวลาราชการ  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.moe.go.th คลิ๊กที่ชื่อเพื่อดูรายละเอียด

   

 • แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา

  ดาวน์โหลดคลิ๊กที่ชื่อเรื่อง