: 6
A A A

คู่มือสถานศึกษา

         ๑.๑  รางวัลประเภทสถานศึกษา   มีรายละเอียดดังนี้
               ๑.๑.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา
               ๑.๑.๒ ระดับประถมศึกษา                                                 

               ๑.๑.๓ ระดับมัธยมศึกษา
       ๑.๒  และกำหนดเป็นขนาดของสถานศึกษา            
              ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก 
              ข. สถานศึกษาขนาดกลาง
              ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่