: 6
A A A

คู่มือนักเรียน

                . รางวัลประเภทนักเรียน  มีรายละเอียดดังนี้

                                                ..  ระดับประถมศึกษา

                                .. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                                ..๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

            ๑.๒ และกำหนดเป็นขนาดของสถานศึกษา            

                               .  สถานศึกษาขนาดเล็ก 

                               .  สถานศึกษาขนาดกลาง

                               .  สถานศึกษาขนาดใหญ่