: 10
A A A

การพิมพ์หนังสือราชการ

 

หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์

คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
ตารางเปรียบเทียบการตั้งค่าเมื่อพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ดีดกับโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์
หนังสือภายนอก [template สำหรับ MS Word ] [template สำหรับ Open Office Writer ] [ตัวอย่าง ]
หนังสือภายใน [template สำหรับ MS Word ] [template สำหรับ Open Office Writer ] [ตัวอย่าง ]
หนังสือประทับตรา [template สำหรับ MS Word ] [template สำหรับ Open Office Writer ] [ตัวอย่าง ]
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน template สำหรับ MS Word
ดาวน์โหลด 13 ฟอนต์แห่งชาติ จาก www.sipa.or.th